Anunt de Recrutare

POZITIA DE DIRECTOR AL SUCURSALEI CLUJ  DIN CADRUL 

SOCIETATII NATIONALE PLAFAR S.A.

Societatea nationala PLAFAR S.A. a fost infiintata prin Hotărârea Guvernului nr. 143/1999 si funcționează în baza Legii 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare. Structura acționariatului este: Statul Roman prin Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri 51% si Fondul Proprietatea 49%. Societatea are ca activitate principala prelucrarea ceaiului.  Societatea are sediul social în Bucuresti. Activitatea de productie este concentrată la nivelul sucursalei din municipiul Cluj. Mai multe informatii se regăsesc pe site-ul societăţii la adresa www.plafar.com

ATRIBUTIILE DIRECTORULUI DE SUCURSALA

Coordoneaza activitatile departamentelor administrative ale sucursalei: atelier mecanic, administrativ, vanzari.

Numeste, angajeaza si elibereaza din functiile detinute personalul sucursalei, cu exceptia contabilului, a sefilor de sectie

Este responsabil de angajarea de personal conform solicitarilor conducerii executive

Este resonsabil de evaluarea personalului din sucursala conform politicii de personal a societatii.

Reprezinta Directorul General al societatii in relatiile cu institutiile, agentii economici,
organele locale, instantele judecatorest, colegiile jurisdictionale de pe langa  camerele de comert judetene a altor organe cu atributii jurisdictionale si  a organelor de urmarire  pentru cauzele privind sucursala, precum si in relatiile cu salariatii proprii.

Raspunde de aplicarea Regulamentului de Organizare si Functionare si a Regulamentului de Ordine Interioare al SN PLAFAR SA.

Urmareste, verifica si informeaza modul de aplicare a Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si ale Consiliului de Administratie.

Raspunde de organizarea si gestionarea mijloacelor fixe din patrimoniul sucursalei.

Asigura si raspunde de realizarea BVC in structura transmisa de SN PLAFAR SA.

Implementeaza programul de dezvoltare, retehnologizare, mentenanta, redresare economica, inchideri totale sau partiale a unor active neperformante.

Executa creantele, in baza hotararilor judecatoresti definitive si executorii, precum si recuperarea debitelor, in baza documentatiei initiate de compartimentele functionale ale sucursalei.

Executa programul de inventariere anual sau, de oricate ori este necesar, a gestiunilor sucursalei si numeste comisia de inventariere, nominalizarea gestiunilor de inventar, perioada invetarierii si propune valorificarea rezultatelor inventarierii in termenele legale, in urma propunerilor comisiilor si a rezolutiilor date  de contabilul sef si de juristul sucursalei.

Aproba prin dispozitie scrisa, organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv si a conrolului financiar de gestiune.

Stabileste, prin dispozitie scrisa, in termen de 3 zile  de la sesizare, a existentei minusurilor sau plusurilor in gestiune si ia masuri pentru inlaturarea  cauzelor care l-au generat si pentru inregistrarea in contabilitate a minusurilor si plusurilor, conform OMF 2388/1995.

Stabileste, prin compartimentul tehnic, cauzele care au dus la deprecierea, degradarea sau distrugerea bunurilor din sucursala  si ia masurile corespunzatoare in termen de 3 zile de la data sesizarii.

Ia masuri pentru acoperirea legala a pagubelor create in gestiuni.

Aproba programarea concediilor de odihna pe anul in curs pentru personalul  sucursalei, cu exceptia Sefilor de Sectie.

Executa in baza programului primit de la Directorul de Productie, contractarea, achizitionarea si prelucrarea plantelor medicinale, aromatice, toxice si stupefiante, corespunzator necesitatilor interne (desfacere si industrializare)

Asigura prin compartimentele functionale si de productie executarea sarcinilor, lucrarilor primite din partea Consiliului de Administratie sau de la conducerea societatii, a caror rezolvare intra in competenta sa.

Este responsabil de respectarea prevederilor legale de catre Sucursala.

Gestioneaza situatiile de urgenta aparute la nivel de Sucursala

Actioneaza ca si inlocuitor al oricarui angajat TESA din Sucursala.

Asigura conditiile tehnice pentru realizarea programului de productie

PROFILUL CANDIDATULUI – Experienta

Candidatii trebuie sa beneficieze de o experienta prealabilă de management, având o întelegere aprofundata a unui mod de lucru cat mai eficient intr-un mediu economic competitiv; experienta in cadrul unei companii cu activitate de productie constituie un avantaj.

Atat la nivel personal cat si profesional candidatul dispune de o buna reputație.

CRITERII DE RECRUTARE SI SELECTARE

In cadrul procesului de recrutare si selectare a directorului general pot depune candidaturi persoane fizice romane sau straine.

Criterii de recrutare şi selectare, necesar a fi îndeplinite cumulativ

 1. Minim 10 ani experienţa profesională, dintre care minim 5 ani în funcţii de conducere..
 2. Absolvent(ă) de studii superioare;
 3. Cunoaşterea limbii române

Criterii specifice care constituie avantaj:

 1. Experienţă de management relevantă în companii locale
 2. Experienta dovedită în formarea, coordonarea si dezvoltarea echipelor de personal si planificarea succesiunii acestora ;
 3. Experienţa în relaţia cu autorităţile publice, autorităţile de reglementare şi supraveghere; cunoştinţe aferente legislaţiei muncii si din domeniul de activitate specific companiei.
 4. Abilităţi puternice de comunicare interpersonală;

Documente necesare pentru depunerea candidaturii: 

 1. Opis;
 2. Curriculum Vitae;
 3. „Oferta tehnică”‐în cadrul căreia candidatul va detalia modul în care îndeplineşte fiecare dintre Criteriile de recrutare şi selectare si modul in care raspunde cerintelor profilului indicat;
 4. Cel puţin două scrisori de recomandare;
 5. Declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
 6. Copie după actul de identitate.
 7. Copie dupa diploma(e) de studii

Modul de transmitere a dosarului de aplicatie: 

Documentele solicitate prin anunţul de recrutare vor fi transmise în format electronic, pe adresa de  email  recrutare.plafar@plafar.com, pana cel sfârşitul zilei de 26 aprilie 2018. Netransmiterea, in termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage dupa sine excluderea din procedura de recrutare si selectie.

Prin transmiterea aplicatiei, candidatii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de recrutare si selectie, conform dispozitiilor legale.

Societatea îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi.

Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură să probeze experienţa lor sau statutul profesional.